Generelle vilkår

Artikkel 1 - Definisjoner

I disse vilkårene gjelder følgende definisjoner:

Angrefrist: perioden hvor forbrukeren kan benytte seg av sin angrerett;

Forbruker: en fysisk person som ikke handler i utøvelsen av yrke eller næringsvirksomhet, og som inngår en fjernsalgsavtale med næringsdrivende;

Dag: kalenderdag;

Løpende avtaler: en fjernsalgsavtale som gjelder en rekke produkter og/eller tjenester som leverings- og/eller kjøpsforpliktelsen er fordelt over en viss periode;

Varig medium: ethvert middel som gjør det mulig for forbrukeren eller næringsdrivende å lagre informasjon rettet personlig til ham på en måte som muliggjør fremtidig konsultasjon og uendret gjengivelse av den lagrede informasjonen.

Angrerett: forbrukerens mulighet til å frafalle fjernsalgsavtalen innen angrefristen;

Næringsdrivende: en fysisk eller juridisk person som tilbyr varer og/eller tjenester til forbrukere i fjernsalg;

Fjernsalgsavtale: en avtale hvor det, innenfor rammen av et av næringsdrivende organisert system for fjernsalg av varer og/eller tjenester, kun benyttes en eller flere teknikker for fjernkommunikasjon frem til avtaleinngåelsen;

Fjernkommunikasjonsteknikk: middel som kan brukes til å inngå avtale uten at forbruker og næringsdrivende er i samme rom samtidig.

Generelle vilkår og betingelser: disse generelle vilkårene og betingelsene for næringsdrivende.

Artikkel 2 - Identitet til næringsdrivende

Binqsy

Albaststraat 49

1339GZ, Almere (Ingen besøk eller returadresse)

📞 +31633924570

E-post: support@binqsy.com

Artikkel 3 - Anvendelighet

Disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for hvert tilbud fra næringsdrivende og for enhver fjernsalgsavtale og bestilling mellom næringsdrivende og forbruker.

Før fjernsalgsavtalen inngås, vil teksten til disse generelle vilkårene og betingelsene bli gjort tilgjengelig for forbrukeren. Hvis dette ikke er mulig innen rimelighetens grenser, vil det før fjernsalgsavtalen inngås bli påpekt at de generelle vilkårene og betingelsene kan leses på næringsdrivendes forretningslokaler, og de vil bli sendt til forbrukeren uten kostnad så raskt som mulig etter forespørsel.

Hvis fjernsalgsavtalen inngås elektronisk, kan teksten til disse generelle vilkårene og betingelsene gjøres tilgjengelig for forbrukeren elektronisk på en slik måte at forbrukeren enkelt kan lagre den på et varig medium. Hvis dette ikke er mulig innen rimelighetens grenser, vil det før fjernsalgsavtalen inngås bli oppgitt hvor de generelle vilkårene og betingelsene kan leses elektronisk, og at de vil bli sendt til forbrukeren elektronisk eller på annen måte uten kostnad etter forespørsel.

Hvis spesifikke produkt- eller tjenestevilkår gjelder i tillegg til disse generelle vilkårene og betingelsene, vil avsnitt 2 og 3 gjelde tilsvarende, og forbrukeren kan alltid påberope seg den gunstigste bestemmelsen i tilfelle motstridende generelle vilkår og betingelser.

Skulle en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkårene og betingelsene på et eller annet tidspunkt være helt eller delvis ugyldige eller annullert, vil avtalen og disse vilkårene og betingelsene for øvrig forbli i kraft, og den aktuelle bestemmelsen vil umiddelbart bli erstattet av en bestemmelse som ligger så nær opp til den opprinnelige bestemmelsens hensikt og formål som mulig.

Situasjoner som ikke er regulert i disse generelle vilkårene og betingelsene skal vurderes "i ånden" av disse generelle vilkårene og betingelsene.

Uklarheter om tolkningen eller innholdet av en eller flere bestemmelser i våre generelle vilkår og betingelser skal tolkes "i ånden" av disse generelle vilkårene og betingelsene.

Artikkel 4 - Tilbudet

Hvis et tilbud har begrenset gyldighetstid eller er underlagt betingelser, må dette uttrykkelig angis i tilbudet.

Tilbudet er uforpliktende. Næringsdrivende forbeholder seg retten til å endre og justere tilbudet.

Tilbudet inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av de tilbudte produktene og/eller tjenestene. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert til å gjøre det mulig for forbrukeren å foreta en forsvarlig vurdering av tilbudet. Hvis næringsdrivende bruker bilder, representerer disse en sannferdig fremstilling av de tilbudte produktene og/eller tjenestene. Åpenbare feil eller åpenbare feil i tilbudet er ikke bindende for næringsdrivende.

Alle bilder, spesifikasjoner og data i tilbudet er veiledende og kan ikke være grunnlag for kompensasjon eller oppløsning av avtalen.

Bilder av produkter er en sann representasjon av de tilbudte produktene. Næringsdrivende kan ikke garantere at de viste fargene samsvarer nøyaktig med de faktiske fargene på produktene.

Hvert tilbud inneholder informasjon slik at forbrukeren er klar over hvilke rettigheter og plikter som er forbundet med å akseptere tilbudet. Dette gjelder spesielt:

prisen, uten tollgebyrer og merverdiavgift. Disse tilleggskostnadene bæres av kunden og er på kundens risiko. Post- og/eller kurertjenesten vil anvende spesialregelen for post- og kurertjenester angående import. Denne regelen gjelder når varene importeres til EU-destinasjonslandet, noe som er tilfelle her. Post- og/eller kurertjenesten innkrever merverdiavgiften (sammen med tollgebyrer om nødvendig) fra mottakeren av varene;
eventuelle fraktkostnader;
hvordan avtalen inngås og hvilke handlinger som kreves for dette;
om angreretten gjelder eller ikke;
betalingsmåte, leveringsmåte og oppfyllelse av avtalen;
fristen for å akseptere tilbudet, eller fristen innenfor hvilken næringsdrivende garanterer prisen;
kostnadene ved fjernkommunikasjon hvis disse beregnes på en annen grunnlag enn det vanlige grunnlaget for den brukte kommunikasjonsmetoden;
om avtalen vil bli arkivert etter inngåelsen, og i så fall hvordan forbrukeren kan konsultere den;
hvordan forbrukeren kan kontrollere og om ønskelig korrigere informasjon som er gitt i forbindelse med avtalen før avtalen inngås;
alle andre språk enn nederlandsk som avtalen kan inngås på;
atferdskodene som næringsdrivende er underlagt, og hvordan forbrukeren kan konsultere disse atferdskodene elektronisk; og
minimumsvarigheten til fjernsalgsavtalen i tilfelle av en løpende avtale.

Valgfritt: tilgjengelige størrelser, farger, type materialer.

Artikkel 5 - Avtalen

Med forbehold om bestemmelsene i avsnitt 4, inngås avtalen i det øyeblikket forbrukeren aksepterer tilbudet og oppfyller de fastsatte betingelsene.

Hvis forbrukeren har akseptert tilbudet elektronisk, skal næringsdrivende umiddelbart bekrefte mottak av aksepten elektronisk. Så lenge næringsdrivende ikke har bekreftet mottak av denne aksepten, kan forbrukeren oppløse avtalen.

Hvis avtalen inngås elektronisk, skal næringsdrivende treffe passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte den elektroniske dataoverføringen og sikre et sikkert nettmiljø. Hvis forbrukeren kan betale elektronisk, skal næringsdrivende treffe passende sikkerhetstiltak.

Næringsdrivende kan, innenfor lovens rammer, innhente informasjon om hvorvidt forbrukeren kan oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt alle relevante fakta og faktorer som er viktige for en ansvarlig inngåelse av fjernsalgsavtalen. Hvis næringsdrivende på bakgrunn av denne undersøkelsen har god grunn til ikke å inngå avtalen, har næringsdrivende rett til å avslå en bestilling eller anmodning med begrunnelse eller å knytte utførelsen til spesielle betingelser.

Næringsdrivende skal sammen med produktet eller tjenesten gi forbrukeren følgende informasjon skriftlig eller på en måte som gjør det mulig for forbrukeren å oppbevare den på et varig medium:

 1. Kontaktadressen til næringsdrivendes virksomhet hvor forbrukeren kan henvende seg med klager;
 2. Betingelsene og måten forbrukeren kan benytte seg av angreretten på, eller en klar indikasjon på utelukkelse av angreretten;
 3. Informasjon om garantier og eksisterende kundeservice;
 4. Opplysningene nevnt i artikkel 4 avsnitt 3 i disse vilkårene, med mindre næringsdrivende allerede har gitt disse opplysningene til forbrukeren før avtaleinngåelsen;
 5. Betingelsene for oppsigelse av avtalen hvis avtalen har en varighet på mer enn ett år eller er inngått på ubestemt tid. Ved en løpende avtale gjelder bestemmelsen i det forrige leddet bare for den første leveringen.
 6. Hver avtale inngås med forbehold om tilstrekkelig tilgjengelighet av de aktuelle produktene.

Artikkel 6 - Angrerett

Ved kjøp av produkter har forbrukeren rett til å oppløse avtalen uten å oppgi grunn innen 14 dager. Denne angrefristen begynner dagen etter at forbrukeren eller en av forbrukeren forhåndsbestemt og meddelt representant har mottatt produktet.

I løpet av angrefristen skal forbrukeren håndtere produktet og emballasjen med forsiktighet. Han skal kun pakke ut eller bruke produktet i den grad det er nødvendig for å vurdere om han ønsker å beholde produktet. Hvis han benytter seg av angreretten, skal han returnere produktet med alt levert tilbehør og, hvis mulig, i original tilstand og original emballasje til næringsdrivende i henhold til rimelige og klare instruksjoner gitt av næringsdrivende.

Hvis forbrukeren ønsker å benytte seg av angreretten, skal han meddele dette til næringsdrivende innen 14 dager etter mottak av produktet. Forbrukeren bør meddele dette skriftlig eller via e-post. Etter at forbrukeren har erklært at han vil benytte seg av angreretten, skal han returnere varen innen 14 dager. Forbrukeren må bevise at varen ble returnert rettidig, for eksempel ved å fremlegge en forsendelsesbekreftelse.

Hvis forbrukeren ikke har benyttet seg av angreretten innen fristene nevnt i avsnitt 2 og 3, eller ikke har returnert produktet til næringsdrivende, er kjøpet en realitet.

Artikkel 7 - Kostnader ved angrerett

Hvis forbrukeren benytter seg av angreretten, skal han bære kostnadene for retur av varene.

Hvis forbrukeren har betalt et beløp, skal næringsdrivende refundere dette beløpet så raskt som mulig, og senest innen 14 dager etter angrefristen. Dette forutsetter at varen allerede er returnert til næringsdrivende eller at det kan fremlegges et overbevisende bevis for fullstendig retur.

Artikkel 8 - Utelukkelse av angrerett

Næringsdrivende kan utelukke forbrukerens angrerett for produkter beskrevet i avsnitt 2 og 3. Utelukkelse av angreretten gjelder kun hvis næringsdrivende tydelig har angitt dette i tilbudet, eller i det minste rettidig før avtaleinngåelsen.

En utelukkelse av angreretten er kun mulig for produkter:

 1. Som er fremstilt av næringsdrivende etter forbrukerens spesifikasjoner;
 2. Som er klart av personlig karakter;
 3. Som på grunn av sin natur ikke kan returneres;
 4. Som raskt kan forringes eller eldres;
 5. Hvis pris er underlagt svingninger i finansmarkedet som næringsdrivende ikke har innflytelse på;
 6. For enkelte aviser og tidsskrifter;
 7. For lyd- og videoopptak og dataprogramvare hvor forbrukeren har brutt forseglingen;
 8. For hygieneprodukter hvor forbrukeren har brutt forseglingen.

En utelukkelse av angreretten er kun mulig for tjenester:

 1. Som gjelder overnatting, transport, serveringsvirksomhet eller fritidsaktiviteter som skal utføres på en bestemt dag eller i en bestemt periode;
 2. Hvor leveringen med forbrukerens uttrykkelige samtykke er påbegynt før angrefristens utløp;
 3. Som gjelder veddemål og lotterier.

Artikkel 9 - Prisen

I løpet av den perioden som er angitt i tilbudet, vil prisene for de tilbudte produktene og/eller tjenestene ikke økes, unntatt ved prisendringer som følge av endringer i merverdiavgiften.

Uavhengig av det foregående avsnittet kan næringsdrivende tilby produkter eller tjenester til variable priser hvis disse er underlagt svingninger i finansmarkedet som næringsdrivende ikke har innflytelse på. Denne sammenhengen med svingninger og det faktum at de angitte prisene er veiledende priser, vil bli nevnt i tilbudet.

Prisøkninger innen 3 måneder etter avtaleinngåelse er kun tillatt hvis de skyldes lovbestemmelser eller forskrifter.

Prisøkninger fra 3 måneder etter avtaleinngåelse er kun tillatt hvis næringsdrivende har fastsatt dette og:

 1. De skyldes lovbestemmelser eller forskrifter; eller
 2. Forbrukeren har rett til å si opp avtalen fra den dagen prisøkningen trer i kraft.

Alle priser er med forbehold om trykkfeil. For konsekvensene av trykk- og settefeil påtas intet ansvar. I tilfelle av trykkfeil er næringsdrivende ikke forpliktet til å levere produktet til feil pris.

Artikkel 10 - Overholdelse og garanti

Næringsdrivende garanterer at produktene og/eller tjenestene samsvarer med avtalen, spesifikasjonene angitt i tilbudet, rimelige krav til brukervennlighet og/eller anvendbarhet, samt lovbestemmelser og/eller offentlige forskrifter som gjelder på tidspunktet for avtaleinngåelsen. Hvis avtalt, garanterer næringsdrivende også at produktet er egnet til annet enn vanlig bruk.

En garanti gitt av næringsdrivende, produsent eller importør påvirker ikke de lovfestede rettighetene og kravene som forbrukeren kan gjøre gjeldende overfor næringsdrivende på grunnlag av avtalen.

Feilaktige eller feilleverte produkter skal meldes skriftlig til næringsdrivende innen 14 dager etter levering. Retur av produktene skal skje i originalemballasjen og i ny tilstand.

Næringsdrivendes garantiperiode tilsvarer fabrikksgarantiperioden. Næringsdrivende er imidlertid aldri ansvarlig for produktenes endelige egnethet for hver enkelt anvendelse av forbrukeren, heller ikke for noen råd angående bruk eller anvendelse av produktene.

Garantien gjelder ikke hvis:

- Forbrukeren selv har reparert og/eller endret de leverte produktene eller fått dem reparert og/eller endret av tredjeparter;
- De leverte produktene har vært utsatt for unormale forhold eller på annen måte er behandlet uforsvarlig eller i strid med næringsdrivendes anvisninger og/eller på emballasjen;
- Feilaktigheten er helt eller delvis en følge av forskrifter som staten har utstedt eller vil utstede angående arten eller kvaliteten av de anvendte materialene.

Artikkel 11 - Levering og utførelse

Næringsdrivende skal utvise størst mulig omhu ved mottakelse og utførelse av produktbestillinger.

Leveringsstedet er adressen som forbrukeren har oppgitt til næringsdrivende.

Med forbehold om bestemmelsene i artikkel 4 i disse generelle vilkårene, skal næringsdrivende utføre aksepterte bestillinger raskt, og senest innen 30 dager, med mindre forbrukeren har godtatt en lengre leveringstid. Hvis leveringen blir forsinket eller hvis en bestilling ikke kan utføres eller kun delvis kan utføres, vil forbrukeren bli informert om dette senest 30 dager etter bestillingen. I slike tilfeller har forbrukeren rett til å oppløse avtalen uten kostnader, og rett til eventuell erstatning.

I tilfelle oppløsning i henhold til forrige avsnitt, skal næringsdrivende refundere beløpet som forbrukeren har betalt så snart som mulig, og senest innen 14 dager etter oppløsningen.

Hvis det viser seg at leveringen av et bestilt produkt er umulig, vil næringsdrivende gjøre sitt beste for å tilby en erstatningsartikkel. Senest ved levering vil det bli gitt klar og forståelig informasjon om at en erstatningsartikkel leveres. Ved erstatningsartikler kan ikke angreretten utelukkes. Kostnadene ved retur dekkes av næringsdrivende.

Risikoen for skade og/eller tap av produkter ligger hos næringsdrivende frem til tidspunktet for overlevering til forbrukeren eller en av forbrukeren forhåndsbestemt og meddelt representant, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

Artikkel 12 - Løpende avtaler: Varighet, oppsigelse og fornyelse

Oppsigelse

Forbrukeren kan si opp en avtale som er inngått på ubestemt tid, og som gjelder regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester, når som helst i samsvar med de avtalte oppsigelsesreglene og med en oppsigelsestid på maksimalt en måned.

Forbrukeren kan si opp en avtale som er inngått for en bestemt periode, og som gjelder regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester, når som helst ved utløpet av den bestemte perioden i samsvar med de gjeldende oppsigelsesreglene og med en oppsigelsestid på maksimalt en måned.

Forbrukeren kan si opp avtalene nevnt i de foregående avsnittene:

- når som helst og ikke være begrenset til å si opp på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;
- si opp dem på samme måte som han inngikk dem;
- alltid si opp dem med samme oppsigelsestid som næringsdrivende har fastsatt for seg selv.

Fornyelse

En avtale som er inngått for en bestemt periode om regelmessig levering av varer (inkludert strøm) eller tjenester, kan ikke automatisk forlenges eller fornyes for en bestemt periode.

Uansett det foregående avsnittet, kan en avtale som er inngått for en bestemt periode om regelmessig levering av dags- eller ukeblader og tidsskrifter, stilltiende forlenges for en fast periode på maksimalt tre måneder, hvis forbrukeren kan si opp denne forlengede avtalen ved utløpet av forlengelsen med en oppsigelsestid på maksimalt en måned.

En avtale som er inngått for en bestemt periode om regelmessig levering av varer eller tjenester, kan kun stilltiende forlenges på ubestemt tid hvis forbrukeren kan si opp den når som helst med en oppsigelsestid på maksimalt en måned, og oppsigelsestiden kan ikke overstige tre måneder hvis avtalen gjelder regelmessig, men mindre enn en gang i måneden, levering av dags- eller ukeblader og tidsskrifter.

En avtale som er inngått for en bestemt periode om regelmessig levering av dags- eller ukeblader og tidsskrifter som en del av et introduksjonsabonnement (prøve- eller introduksjonsabonnement), forlenges ikke stilltiende og avsluttes automatisk ved utløpet av prøve- eller introduksjonsperioden.

Varighet

Hvis en avtale har en varighet på mer enn ett år, kan forbrukeren etter utløpet av ett år si opp avtalen når som helst med en oppsigelsestid på maksimalt en måned, med mindre oppsigelse før utløpet av den avtalte varigheten er urimelig og urettferdig.

Artikkel 13 - Betaling

Med mindre annet er avtalt, skal beløpene som forbrukeren skylder, betales innen 7 virkedager etter starten av angrefristen nevnt i artikkel 6 avsnitt 1. Ved en avtale om levering av en tjeneste begynner denne perioden etter at forbrukeren har mottatt bekreftelsen på avtalen.

Forbrukeren har plikt til å umiddelbart informere næringsdrivende om eventuelle unøyaktigheter i de oppgitte eller nevnte betalingsopplysningene.

Ved manglende betaling fra forbrukeren har næringsdrivende rett til, med forbehold om lovbestemte begrensninger, å belaste forbrukeren for rimelige kostnader som er meddelt på forhånd.

Artikkel 14 - Reklamasjonsprosedyre

Klager på gjennomføringen av avtalen skal næringsdrivende fullstendig og tydelig beskrevet innen 7 dager etter at forbrukeren har oppdaget manglene.

Klager som sendes til næringsdrivende, vil bli besvart innen 14 dager fra mottaksdatoen. Hvis en klage krever en forutsigbar lengre behandlingstid, vil næringsdrivende innen 14-dagers fristen svare med en bekreftelse på mottak og en indikasjon på når forbrukeren kan forvente et mer detaljert svar.

Hvis klagen ikke kan løses i minnelighet, oppstår en tvist som er underlagt tvisteløsningsprosedyren.

En klage suspenderer ikke næringsdrivendes forpliktelser, med mindre næringsdrivende skriftlig angir noe annet.

Hvis en klage anses berettiget av næringsdrivende, vil næringsdrivende etter eget skjønn enten erstatte eller reparere de leverte produktene kostnadsfritt.

Artikkel 15 - Tvister

På avtaler mellom næringsdrivende og forbrukeren, som disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for, gjelder utelukkende nederlandsk lov. Dette gjelder også hvis forbrukeren er bosatt i utlandet.