Vilkår og betingelser

Artikkel 1 - Definisjoner

I disse vilkårene og betingelsene gjelder følgende definisjoner:

Angrerett: den perioden forbrukeren kan utøve sin angrerett;

Forbruker: den fysiske personen som ikke handler i forbindelse med utøvelse av yrke eller virksomhet, og som inngår en fjernsalgsavtale med den næringsdrivende;

Dag: kalenderdag;

Varighetstransaksjon: en fjernsalgsavtale som gjelder en serie produkter og/eller tjenester, der leverings- og/eller kjøpsforpliktelsen er spredt over tid;

Varig databærer: ethvert middel som gjør det mulig for forbrukeren eller den næringsdrivende å lagre informasjon rettet til ham personlig på en måte som muliggjør fremtidig konsultasjon og uendret reproduksjon av den lagrede informasjonen.

Angrerett: forbrukerens mulighet til å oppheve fjernsalgsavtalen innen angrefristen;

Entreprenør: den fysiske eller juridiske personen som tilbyr produkter og/eller tjenester til forbrukere på avstand;

Avstandsavtale: en avtale der det innenfor rammen av et system organisert av entreprenøren for fjernsalg av produkter og / eller tjenester, til og med inngåelsen av avtalen, utelukkende brukes en eller flere teknikker for fjernkommunikasjon;

Teknikk for fjernkommunikasjon: midler som kan brukes til å inngå en avtale, uten at forbrukeren og entreprenøren har kommet sammen i samme rom samtidig.

Generelle vilkår og betingelser: de nåværende generelle vilkårene og betingelsene til gründeren.

Artikkel 2 - Entreprenørens identitet

Firmanavn: L. Consulting

Handelskammernummer: 84690445

Handelsnavn: L. Consulting

MVA-nummer: NL003010403B98

Kundeservice e-post: beckerboutiqueonline@gmail.com

Selskapets adresse: Albaststraat 49, 1339GZ, Almere, Nederland

Artikkel 3 - Anvendelighet

Disse generelle vilkårene gjelder for ethvert tilbud fra gründeren og for enhver fjernkontrakt og ordre som inngås mellom gründeren og forbrukeren.

Før fjernkontrakten inngås, vil teksten til disse generelle vilkårene bli gjort tilgjengelig for forbrukeren. Hvis dette ikke er rimelig mulig, før fjernavtalen inngås, vil det bli indikert at de generelle vilkårene kan inspiseres i gründerens lokaler, og de vil bli sendt gratis til forbrukeren så snart som mulig på forespørsel.

Hvis fjernsalgsavtalen inngås elektronisk, i motsetning til forrige avsnitt og før fjernsalgsavtalen inngås, kan teksten til disse generelle vilkårene gjøres tilgjengelig for forbrukeren elektronisk på en slik måte at den kan lagres av forbrukeren på en enkel måte på en holdbar databærer. Hvis dette ikke er praktisk mulig, skal det før fjernsalgsavtalen inngås opplyses om hvor de generelle vilkårene kan leses elektronisk, og at de vil bli sendt elektronisk eller på annen måte kostnadsfritt på forbrukerens forespørsel.

Dersom spesifikke produkt- eller tjenestevilkår gjelder i tillegg til disse generelle vilkårene, skal annet og tredje ledd gjelde tilsvarende, og i tilfelle motstridende generelle vilkår kan forbrukeren alltid påberope seg den gjeldende bestemmelsen som er gunstigst for ham.

Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkårene på noe tidspunkt er helt eller delvis ugyldige eller annullert, skal avtalen og disse vilkårene for øvrig fortsatt være i kraft, og den aktuelle bestemmelsen skal uten forsinkelse etter gjensidig avtale erstattes med en bestemmelse som ligger så nært opp til den opprinnelige som mulig.

Situasjoner som ikke er regulert i disse generelle vilkårene, skal vurderes "i ånden" av disse generelle vilkårene.

Uklarheter om tolkningen eller innholdet i en eller flere bestemmelser i våre vilkår og betingelser skal tolkes "i ånden" av disse generelle vilkårene og betingelsene.

Artikkel 4 – Tilbudet

Hvis et tilbud har en begrenset gyldighetsperiode eller er underlagt betingelser, vil dette være uttrykkelig angitt i tilbudet.

Tilbudet er uten forpliktelser. Entreprenøren har rett til å endre og justere tilbudet.

Tilbudet inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert til at forbrukeren kan vurdere tilbudet på en riktig måte. Hvis gründeren bruker bilder, er disse en sannferdig fremstilling av de tilbudte produktene og / eller tjenestene. Åpenbare feil eller åpenbare feil i tilbudet binder ikke gründeren.

Alle bilder, spesifikasjoner og data i tilbudet er veiledende og kan ikke være en grunn til kompensasjon eller oppløsning av avtalen.

Bilder av produkter er en sann representasjon av produktene som tilbys. Entreprenøren kan ikke garantere at fargene som vises nøyaktig samsvarer med de virkelige fargene på produktene.

Hvert tilbud inneholder informasjon som gjør det klart for forbrukeren hvilke rettigheter og plikter som er knyttet til aksept av tilbudet. Dette gjelder spesielt:

Prisen, eksklusive fortollingskostnader og importmoms. Disse tilleggskostnadene er for kundens regning og risiko. Post- og/eller budtjenesten vil bruke den spesielle ordningen for post- og budtjenester i forbindelse med import. Denne ordningen gjelder hvis varene importeres til bestemmelseslandet i EU, noe som er tilfellet i denne saken. Post- og/eller budtjenesten krever inn merverdiavgiften (eventuelt sammen med fortollingsgebyret) fra mottakeren av varene;

eventuelle forsendelseskostnader;

hvordan avtalen skal inngås og hvilke handlinger som er nødvendige for dette formålet;

hvorvidt angreretten gjelder eller ikke;

metoden for betaling, levering og oppfyllelse av avtalen;

fristen for å akseptere tilbudet, eller fristen for den næringsdrivendes prisgaranti;

nivået på prisen for fjernkommunikasjon hvis kostnadene ved bruk av fjernkommunikasjonsteknikken beregnes på et annet grunnlag enn den vanlige grunnprisen for kommunikasjonsmidlet som brukes;

om avtalen arkiveres etter at den er inngått, og i så fall på hvilken måte den kan konsulteres av forbrukeren;

på hvilken måte forbrukeren, før avtalen inngås, kan kontrollere og, om ønskelig, korrigere opplysningene han har gitt i henhold til avtalen;

eventuelle andre språk enn nederlandsk som avtalen kan inngås på;

de etiske retningslinjene som den næringsdrivende er underlagt, og hvordan forbrukeren kan konsultere disse retningslinjene elektronisk, og

minimumsvarighet for fjernsalgsavtalen dersom det er snakk om en varighetstransaksjon.

Valgfritt: tilgjengelige størrelser, farger og materialtyper.

Artikkel 5 – Avtalen

Med forbehold for bestemmelsene i punkt 4, er avtalen inngått i det øyeblikket forbrukeren aksepterer tilbudet og oppfyller de fastsatte vilkårene.

Hvis forbrukeren har akseptert tilbudet elektronisk, vil den næringsdrivende umiddelbart bekrefte mottak av aksept av tilbudet elektronisk. Så lenge mottakelsen av denne aksepten ikke er bekreftet av entreprenøren, kan forbrukeren oppløse avtalen.

Hvis avtalen inngås elektronisk, skal den næringsdrivende treffe egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte den elektroniske overføringen av data og sørge for et sikkert nettmiljø. Hvis forbrukeren kan betale elektronisk, vil entreprenøren observere passende sikkerhetstiltak.

Entreprenøren kan - innenfor juridiske rammer - informere seg selv om forbrukeren kan oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt alle de fakta og faktorer som er viktige for en ansvarlig inngåelse av fjernsalgsavtalen. Hvis gründeren på grunnlag av denne undersøkelsen har gode grunner til ikke å inngå avtalen, har han rett til å nekte en ordre eller søknad eller å knytte spesielle betingelser til gjennomføringen, samtidig som han oppgir grunner.

Entreprenøren vil inkludere følgende informasjon med produktet eller tjenesten til forbrukeren, skriftlig eller på en slik måte at den kan lagres av forbrukeren på en tilgjengelig måte på en holdbar databærer:

 1. besøksadressen til entreprenørens etablering der forbrukeren kan gå med klager;
 2. vilkårene for og måten forbrukeren kan benytte seg av angreretten på, eller en klar melding om utelukkelse av angreretten;
 3. informasjon om garantier og eksisterende ettersalgstjenester;
 4. dataene som er inkludert i artikkel 4 nr. 3 i disse vilkårene, med mindre entreprenøren allerede har gitt forbrukeren disse dataene før gjennomføringen av avtalen
 5. kravene for å si opp avtalen hvis avtalen har en varighet på mer enn ett år eller er av ubestemt varighet.

I tilfelle en varighetstransaksjon gjelder bestemmelsen i forrige avsnitt bare for den første leveransen.

Hver avtale inngås under forutsetning av tilstrekkelig tilgjengelighet av de aktuelle produktene.

Artikkel 6 – Angrerett

Ved kjøp av produkter har forbrukeren mulighet til å heve avtalen uten å oppgi noen grunn i 14 dager. Denne angreretten begynner dagen etter at forbrukeren eller en representant som er utpekt på forhånd av forbrukeren og gjort kjent for entreprenøren, har mottatt produktet.

I løpet av refleksjonsperioden vil forbrukeren håndtere produktet og emballasjen med forsiktighet. Han vil bare pakke ut eller bruke produktet i den grad det er nødvendig for å vurdere om han ønsker å beholde produktet. Hvis han utøver sin angrerett, vil han returnere produktet til entreprenøren med alt levert tilbehør og - hvis det er rimelig mulig - i original stand og emballasje, i samsvar med rimelige og klare instruksjoner gitt av entreprenøren.

Hvis forbrukeren ønsker å utøve sin angrerett, er han forpliktet til å gjøre dette kjent for entreprenøren innen 14 dager etter mottak av produktet. Forbrukeren bør gjøre dette kjent ved hjelp av en skriftlig melding/e-post. Etter at forbrukeren har gitt beskjed om at han ønsker å benytte seg av angreretten, må han returnere varen innen 14 dager. Forbrukeren må bevise at de leverte varene ble returnert i tide, f.eks. ved hjelp av forsendelsesbevis.

Hvis kunden ikke har uttrykt sitt ønske om å bruke angreretten eller ikke har returnert produktet til entreprenøren etter utløpet av periodene nevnt i avsnitt 2 og 3, er kjøpet et faktum.

Artikkel 7 - Kostnader ved tilbaketrekking

Hvis forbrukeren benytter seg av angreretten, skal kostnadene ved retur av produktene bæres av forbrukeren.

Hvis forbrukeren har betalt et beløp, vil den næringsdrivende refundere dette beløpet så snart som mulig, men senest 14 dager etter angreretten. Forutsetningen er at produktet allerede er mottatt av den næringsdrivende, eller at det kan fremlegges avgjørende bevis for fullstendig retur.

Artikkel 8 - Utelukkelse av angreretten

Den næringsdrivende kan utelukke forbrukerens angrerett for produkter som beskrevet i punkt 2 og 3. Utelukkelsen av angreretten gjelder bare hvis den næringsdrivende tydelig har oppgitt dette i tilbudet, i hvert fall i god tid før avtalen inngås.

Utelukkelse av angreretten er kun mulig for produkter:

 1. som er opprettet av den næringsdrivende i samsvar med forbrukerens spesifikasjoner;
 2. som er klart personlige i naturen;
 3. som ikke kan returneres på grunn av sin art;
 4. som ødelegger eller eldes raskt;
 5. hvis pris er utsatt for svingninger på finansmarkedet som entreprenøren ikke har noen innflytelse på;
 6. for enkeltstående aviser og tidsskrifter;
 7. for lyd- og videoopptak og dataprogramvare som forbrukeren har brutt forseglingen på.
 8. for hygieniske produkter som forbrukeren har brutt forseglingen på.

Utelukkelse av angreretten er kun mulig for tjenester:

 1. som gjelder overnatting, transport, restaurant eller fritidsaktiviteter som skal utføres på en bestemt dato eller i løpet av en bestemt periode;
 2. hvis levering har startet med forbrukerens uttrykkelige samtykke før angrefristen er utløpt;
 3. som gjelder spill og lotterier.

Artikkel 9 – Prisen

I løpet av gyldighetsperioden som er nevnt i tilbudet, vil prisene på produktene og / eller tjenestene som tilbys ikke økes, med unntak av prisendringer på grunn av endringer i merverdiavgiftssatser.

I motsetning til forrige avsnitt kan entreprenøren tilby produkter eller tjenester hvis priser er utsatt for svingninger i finansmarkedet som er utenfor entreprenørens kontroll, til variable priser. Denne koblingen til svingninger og det faktum at eventuelle priser som er nevnt er målpriser, vil bli nevnt i tilbudet.

Prisøkninger innen 3 måneder etter kontraktsinngåelsen er bare tillatt hvis de er et resultat av lovbestemte forskrifter eller bestemmelser.

Prisøkninger fra 3 måneder etter avtaleinngåelsen er bare tillatt hvis entreprenøren har fastsatt det og:

 1. disse følger av lov eller forskrift, eller
 2. forbrukeren har rett til å si opp avtalen fra den dagen prisøkningen trer i kraft.

Det tas forbehold om trykkfeil i alle priser. Vi påtar oss intet ansvar for konsekvensene av trykk- og settefeil. I tilfelle trykkfeil er selskapet ikke forpliktet til å levere produktet i henhold til feil pris.

Artikkel 10 - Samsvar og garanti

Entreprenøren garanterer at produktene og/eller tjenestene er i samsvar med avtalen, spesifikasjonene som er nevnt i tilbudet, rimelige krav til sunnhet og/eller brukbarhet og gjeldende lovbestemmelser og/eller offentlige forskrifter på datoen for avtaleinngåelsen. Hvis det er avtalt, garanterer den næringsdrivende også at produktet er egnet til annet enn normal bruk.

En garanti gitt av den næringsdrivende, produsenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettighetene og kravene som forbrukeren kan gjøre gjeldende overfor den næringsdrivende på grunnlag av avtalen.

Eventuelle defekte eller feilleverte produkter skal rapporteres til entreprenøren skriftlig innen 14 dager etter levering. Retur av produktene skal være i originalemballasjen og i ny stand.

Entreprenørens garantiperiode tilsvarer fabrikkens garantiperiode. Entreprenøren er imidlertid aldri ansvarlig for produktenes endelige egnethet for hver enkelt applikasjon av forbrukeren, og heller ikke for råd om bruk eller anvendelse av produktene.

Garantien gjelder ikke hvis:

Forbrukeren har reparert og/eller modifisert de leverte produktene selv eller fått dem reparert og/eller modifisert av tredjepart;

De leverte produktene har vært utsatt for unormale forhold eller på annen måte blitt uforsiktig behandlet eller behandlet i strid med instruksjonene fra entreprenøren og/eller på emballasjen;

Mangelen er helt eller delvis et resultat av forskrifter som myndighetene har fastsatt eller vil fastsette med hensyn til arten eller kvaliteten på materialene som er brukt.

Artikkel 11 - Levering og utførelse

Selskapet vil utvise størst mulig forsiktighet ved mottak og utførelse av bestillinger av produkter.

Leveringsstedet er den adressen som forbrukeren har oppgitt til selskapet.

Under hensyntagen til det som er angitt i artikkel 4 i disse generelle vilkårene, vil selskapet utføre aksepterte bestillinger raskt, men senest innen 30 dager, med mindre forbrukeren har avtalt en lengre leveringstid. Hvis leveringen blir forsinket, eller hvis en bestilling ikke eller bare delvis kan utføres, vil forbrukeren bli informert om dette senest 30 dager etter at bestillingen ble lagt inn. I så fall har forbrukeren rett til å heve avtalen uten kostnader og rett til eventuell erstatning.

I tilfelle oppløsning i samsvar med forrige avsnitt, vil gründeren refundere beløpet som forbrukeren har betalt så snart som mulig, men senest innen 14 dager etter oppløsningen.

Hvis levering av et bestilt produkt viser seg å være umulig, vil entreprenøren gjøre et forsøk på å levere en erstatningsartikkel. Senest ved levering vil det bli rapportert på en klar og forståelig måte at en erstatningsartikkel blir levert. Med erstatningsartikler kan angreretten ikke utelukkes. Kostnadene ved en eventuell returforsendelse skal bæres av entreprenøren.

Risikoen for skade og / eller tap av produkter hviler på entreprenøren frem til leveringstidspunktet til forbrukeren eller en representant som er utpekt på forhånd og gjort kjent for entreprenøren, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

Artikkel 12 - Varighetstransaksjoner: varighet, oppsigelse og fornyelse

Oppsigelse

Forbrukeren kan når som helst si opp en tidsubegrenset avtale om regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester, i henhold til de avtalte oppsigelsesreglene og med en oppsigelsesfrist på maksimalt én måned.

Forbrukeren kan når som helst si opp en tidsbegrenset avtale som er inngått for regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester ved utløpet av den tidsbegrensede perioden i samsvar med gjeldende oppsigelsesregler og en oppsigelsesfrist som ikke overstiger én måned.

Forbrukeren kan si opp avtalene som er nevnt i de foregående avsnittene:

når som helst og ikke være begrenset til oppsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;

i det minste si dem opp på samme måte som de ble inngått av ham;

alltid si opp med samme oppsigelsesfrist som entreprenøren har fastsatt for seg selv.

Utvidelse

En tidsbegrenset avtale som er inngått for regelmessig levering av produkter (inkludert elektrisitet) eller tjenester, kan ikke stilltiende fornyes eller fornyes for en tidsbegrenset periode.

I motsetning til forrige avsnitt kan en tidsbegrenset avtale som er inngått for regelmessig levering av daglige nyheter og ukeaviser og magasiner, stilltiende fornyes for en tidsbegrenset periode som ikke overstiger tre måneder, dersom forbrukeren kan si opp den fornyede avtalen mot slutten av fornyelsesperioden med en oppsigelsesfrist som ikke overstiger en måned.

En tidsbegrenset avtale om regelmessig levering av varer eller tjenester kan bare stilltiende forlenges på ubestemt tid dersom forbrukeren når som helst kan si den opp med en oppsigelsesfrist som ikke overstiger én måned, og en oppsigelsesfrist som ikke overstiger tre måneder dersom avtalen gjelder regelmessig, men mindre enn én gang i måneden, levering av dags- eller ukeaviser og tidsskrifter.

En tidsbegrenset avtale om regelmessig levering av dags- eller ukeaviser og ukeblader ved introduksjon (prøve- eller introduksjonsabonnement) videreføres ikke stilltiende og opphører automatisk ved utløpet av prøve- eller introduksjonsperioden.

Varighet

Hvis en avtale har en varighet på mer enn ett år, kan forbrukeren etter ett år når som helst si opp avtalen med en oppsigelsesfrist på høyst én måned, med mindre rimelighet og rettferdighet taler mot oppsigelse før utløpet av den avtalte varigheten.

Artikkel 13 – Betaling

Med mindre annet er avtalt, skal forbrukerens tilgodehavende betales innen 7 virkedager etter at angrefristen nevnt i artikkel 6(1) har startet. Ved avtale om levering av en tjeneste starter denne perioden etter at forbrukeren har mottatt bekreftelse på avtalen.

Forbrukeren har plikt til umiddelbart å rapportere unøyaktigheter i betalingsinformasjonen som er gitt eller nevnt til entreprenøren.

Ved manglende betaling fra forbrukeren har gründeren rett til, med forbehold om juridiske begrensninger, å belaste de rimelige kostnadene som er kommunisert på forhånd til forbrukeren.

Artikkel 14 – Klageprosedyre

Klager på oppfyllelsen av avtalen må sendes til entreprenøren fullstendig og tydelig beskrevet innen 7 dager etter at forbrukeren har oppdaget manglene.

Klager som sendes til entreprenøren vil bli besvart innen en periode på 14 dager fra mottaksdatoen. Hvis en klage krever en forutsigbar lengre behandlingstid, vil entreprenøren svare innen 14-dagersperioden med en melding om mottakelse og en indikasjon på når forbrukeren kan forvente et mer detaljert svar.

Hvis klagen ikke kan løses ved gjensidig avtale, oppstår det en tvist som er underlagt tvisteløsningsprosedyren.

En klage suspenderer ikke entreprenørens forpliktelser, med mindre entreprenøren indikerer noe annet skriftlig.

Hvis en klage blir funnet å være berettiget av gründeren, vil gründeren etter eget skjønn enten erstatte eller reparere de leverte produktene gratis.

Artikkel 15 – Tvister

Kontrakter mellom gründeren og forbrukeren som disse generelle vilkårene gjelder, er utelukkende underlagt nederlandsk lov. Selv om forbrukeren er bosatt i utlandet.